Bademli Köyün tarihi

10. yüzyılda  Anadolu'nun Türkmen yurdu haline dönüşmesi, doğudan gelen Oğuz-Türkmen göçleriyle olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu (1040), Malazgirt Meydan Muharebesi’nin yapıldığı (1071) yılları arasındaki süreçte; Doğu Roma (Bizans) toprakları üzerindeki Anadolu’da Erzurum, Kars, Malatya, Sivas, Kayseri, Niksar, Konya vb doğu ve orta Anadolu şehirleri, Türkler tarafından işgal edildi. 1071 yılına gelinceye kadar devam eden bu yayılma siyaseti içerisinde Türkler, bu bölgelere kısmen yerleşmeye başlamışlardır..Anadolu'da gittikçe azalan yerli nüfus yerini Türkler 'e bırakmaya başlamış ve 10.yüzyılda kurulan Türkmen prenslikleri[ sayesinde tüm Anadolu'da Türkçe konuşan topluluklar egemen toplum olmuştur.Türkmen boylarının Anadolu ‘ya yerleşmeleri, Anadolu Selçuklu devleti, Anadolu beylikleri ,   Osmanlı devleti boyunca devam etmiştir.Günümüzde Anadolu ve Rumeli'de yaşayan çeşitli Türki gruplar, Türk etniğini oluşturur. Kendini Türk olarak tanımlayan kitlenin, çoğu Türkmen kökenlere dayanmaktadır. Bunlar, günümüzde Avşar, Yörük, Manav, Türkmen, Tahtacı, Terekeme, Azeri, Çepni, Ahıska, Kıpçak gibi adlar alabilir. 

 

 

Bu noktadan hareketle  orta Asya’dan göç eden Türkmen boylarından güney bölgesinde Toroslara yerleşen halklardan olduğu, bu zaman dilimleri içinde kuzeye  hareket ederek şimdiki yaşam yerlerine yerleştikleri, yörük oldukları rivayet edilmektedir.

 

 

Köyün ismi bir rivayete göre köy ve çevresinde bol olarak buluna badem ağacından aldığı; bir rivayete göre de eski bağların sofran gavurunun badem çiftliği olduğu söylenmektedir. Köyümüz Bademli Köyü olarak adlandırılmış aynı ismini günümüze kadar korumuştur.

 

 

 Yaptığımız araştırmalarda Osmanlı arşivlerinden elde ettiğimiz belgelere dayanarak: 1328 dosya numaralı 26/ş/1296 hicri  = 2 Ekim 1879 milâdi tarihli belgede ‘’Bozkır kazası Bademli Köyü ahalisinden ve askeri şahane efradından Osman’ın memleketinde bulunan ailesinin maişetsizliği dolayısı ile askerlikten çıkarılması” ile ilgili belgeler,  Bu tarihin akabinde 339 dosya numaralı hicri 29/Ş/1077 tarihli =milâdi 24 Nisan 1667’ye tekabül eden “Bozkır kazası Bademli Köyü mescidine imam atandığına “ dair arşiv belgesi.

 

 

Ele geçen en eski belgemiz milâdi 1500 yılına aittir.

 

 

 Belgede; “Bozkır nahiyesi Bademli Köyü nefer sayısı 23 vergiye tabi nefer sayısı 29’dur. Köyde İsmail ağa adında bir çiftlik vardır.Bu çiftliği Seyit Ali tasarruf (kullanmak) etmektedir.Köyün yıllık geliri 2,648 akçedir. Bunun 1540 akçesi üretilen 440 kile hububattan,456 akçesi çift vergisi52 akçesi kovandan100 akçesi mukâta geliri 356 akçesi hayvanlardan 150 akçesi badhadan oluşmaktadır.Köyün vergi geliri şehzade hassıdır.”

 

 

Tüm bu belgelerden hareketle Bademli köyünün bilinen varlığı 550 yılı öncesine dayandığı görülmüştür.